Duurzame infrastructuurWereldwijde connectiviteitISO gecertificeerdDatacenter van enterprise niveau

Algemene voorwaarden - Cloud werkplek

Algemene Voorwaarden – Cloud Werkplek 
Besloten vennootschap Grip op IT (hierna: Grip op IT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85428965 en is gevestigd aan Huzaar 18 (4208AR) te Gorinchem.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Grip op IT.
3. Applicatie: Grip op IT implementeert Applicaties teneinde gebruik daarvan middels de Digitale Werkplek te bewerkstelligen. Grip op IT fabriceert en/of ontwikkelt dergelijke Applicaties.
4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Diensten: de Diensten die Grip op IT aanbiedt zijn het leveren van clouddiensten, het creëren van Digitale Werkplekken en het beheren van e-mail in de Microsoft Office 365 omgeving van Opdrachtgever.
7. Dienstverlener: Vennootschap onder firma Grip op IT, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Grip op IT.
8. Digitale werkplek: een digitale omgeving waarin gewerkt kan worden en middels welke gebruikt kan worden gemaakt van Applicaties. Grip op IT creëert Digitale werkplekken en ondersteunt Opdrachtgever onder meer met vraagstukken die Opdrachtgever heeft betreffende de Digitale Werkplek, alsmede ondersteunt Grip op IT met nieuwere versies c.q. updates van de Digitale werkplek alsmede migratie.
9. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Grip op IT heeft aangesteld, projecten aan Grip op IT heeft verleend voor Diensten die door Grip op IT worden uitgevoerd, of waaraan Grip op IT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Grip op IT, alsmede voorstellen van Grip op IT voor Diensten die door Grip op IT aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Grip op IT waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
11. Programmatuur: alle door Grip op IT ontwikkelde programmatuur en/of software, met name verband houdende met de door Grip op IT gecreëerde Digitale werkplekken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Grip op IT, elke Overeenkomst tussen Grip op IT en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Grip op IT wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Grip op IT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Grip op IT is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Grip op IT uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Grip op IT vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
11. In het geval Grip op IT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Grip op IT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
2. Grip op IT is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven op de offerte. Niettemin heeft Grip op IT het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Grip op IT gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Grip op IT niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door
Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Grip op IT zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Grip op IT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Grip op IT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Grip op IT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Grip op IT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met Grip op IT wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Grip op IT wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Grip op IT is verbonden.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Consument is uitgesloten, indien:
1. De nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
2. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Grip op IT de Overeenkomst is nagekomen.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Grip op IT een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Grip op IT de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
3. Zowel Opdrachtgever als Grip op IT kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Grip op IT ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Grip op IT op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Grip op IT is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Grip op IT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Grip op IT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Grip op IT zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de Diensten is Grip op IT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Grip op IT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Grip op IT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien Grip op IT op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Grip op IT de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Grip op IT gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
6. De broncode alsmede de technische documentatie is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
7. Zowel Opdrachtgever als Grip op IT kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen SaaS-dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Grip op IT de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
8. Grip op IT is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
9. Indien Grip op IT op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Grip op IT conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
10. Grip op IT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
11. Grip op IT heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van design. Opdrachtgever vrijwaart Grip op IT uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
12. Grip op IT zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Grip op IT Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Grip op IT Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Grip op IT is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Grip op IT gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 7 – Uitvoering van de Diensten

1. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de uit te voeren Diensten schriftelijk vast. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
2. Grip op IT is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van de Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd.
3. Grip op IT zal de Diensten op zulk een manier leveren die overeenkomt met de algemeen geaccepteerde standaard in de sector en zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de voorwaarden en condities uiteengezet in de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden leveren. Partijen erkennen dat de planningen en budgetten opgenomen in de opdrachtbevestiging schattingen zijn en dat Grip op IT niet in gebreke is louter door het overschrijden van een tijdsplanning en een budgetschatting opgenomen in enige opdrachtbevestiging of gerelateerde correspondentie. Indien Grip op IT verwacht dat de tijdsplanningen of budgetschatting(en) die zijn opgenomen in de Opdrachtbevestiging zullen worden overschreden, dan zal zij de Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk informeren.
4. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Grip op IT verplicht om door Grip op IT verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Grip op IT wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Grip op IT gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 8 – E-mailbeheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Grip op IT het e-mailaccount van Opdrachtgever beheren. Indien is overeengekomen dat Grip op IT dergelijk beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens, account en alle daarvoor vereiste codes, inloggegevens en andere nodige documentatie verstrekken op eerste verzoek van Grip op IT, tenzij anders overeengekomen.
2. De omvang van het beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
4. Het uitvoeren van beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Grip op IT staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal verkopen en afspraken.
5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Grip op IT haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.
6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Grip op IT, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens e-mailaccount.

Artikel 9 – Installeren applicaties

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Grip op IT de applicaties binnen de Digitale werkplek van Opdrachtgever installeren en inrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat Grip op IT dergelijke inrichting zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens applicaties, accounts en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Grip op IT, tenzij anders overeengekomen.
2. De omvang van de installatie en inrichting strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Alle wijzigingen of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Grip op IT, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Grip op IT het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid alsmede technologische ontwikkelingen kunnen daarom van invloed zijn op de werkwijze van Grip op IT. Grip op IT zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
4. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Grip op IT haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.
5. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Grip op IT, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicaties binnen de Digitale werkplek.
6. Voor de uitvoering van de installatie van de applicaties kan Grip op IT tevens afhankelijk zijn van de richtlijnen, regels en het beleid van derden. Deze diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Grip op IT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Grip op IT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Grip op IT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Grip op IT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Grip op IT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Grip op IT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Grip op IT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Grip op IT.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 11 – Ontwikkeling Programmatuur

1. Grip op IT kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Grip op IT de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Programmatuur (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Programmatuur schriftelijk vast. De Programmatuur wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
4. Grip op IT is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Programmatuur vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
6.De door Grip op IT ontwikkelde Programmatuur is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Programmatuur binnen een maximale termijn van X kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Programmatuur. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Grip op IT. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Grip op IT, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Grip op IT zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Grip op IT.
8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Programmatuur, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Grip op IT verplicht om door Grip op IT verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Grip op IT wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Grip op IT gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 12 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Grip op IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Grip op IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Grip op IT aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Grip op IT bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Grip op IT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Grip op IT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Grip op IT.
5. Grip op IT spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
6. Grip op IT heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde design bij Opdrachtgever. Grip op IT zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Programmatuur en/of de Digitale werkplek. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Grip op IT gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Programmatuur te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 – Garanties

1. Grip op IT voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Grip op IT in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Grip op IT gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Grip op IT gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Grip op IT staat er niet voor in dat de uitgevoerde Diensten zonder fouten en/ of onderbrekingen functioneert. Grip op IT spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door Grip op IT zelf is geïmplementeerd en geïnstalleerd, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Grip op IT staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Grip op IT spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Programmatuur wat door Grip op IT zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Grip op IT is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Grip op IT ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
5. Opdrachtgever accepteert de Diensten ‘AS IS’, tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Grip op IT te melden op een wijze dat Grip op IT in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Grip op IT een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
7. Enige door Grip op IT opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Grip op IT.
8. De inhoud van het opgeleverde advies van Grip op IT is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Grip op IT opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Grip op IT. Grip op IT is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Grip op IT is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Grip op IT naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Grip op IT verstrekte inlichtingen.
10. Grip op IT is niet verantwoordelijk voor fouten en/ of onregelmatigheden in de functionaliteit van de geleverde Diensten en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de geleverde Diensten tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11. Aansprakelijkheid van Grip op IT voor het (functioneren van) plug ins van derden is uitgesloten. Grip op IT is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Programmatuur en/of Digitale werkplek die zonder uitdrukkelijke toestemming van Grip op IT heeft plaatsgevonden.
12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Grip op IT niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
14. Grip op IT staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 15 – Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal Grip op IT onderhoud verrichten aan de Programmatuur en/of de Digitale werkplek en/of de afhankelijkheden hiervan. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Grip op IT onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Programmatuur en/of de Digitale werkplek en/of afhankelijkheden hiervan schriftelijk te melden aan Grip op IT, waarna Grip op IT Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Grip op IT gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Grip op IT.
4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Grip op IT, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Programmatuur en/of de Digitale werkplek en/of de afhankelijkheden hiervan.
5. Ten behoeve van het onderhoud is Grip op IT bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.
6. Grip op IT is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Grip op IT aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Grip op IT niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
7. Slechts indien uitdrukkelijk is overeengekomen, omvat het onderhoud ook de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Programmatuur en/of de Digitale werkplek en/of de afhankelijkheden hiervan (updates en/of upgrades). Grip op IT is gerechtigd hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 16 – Gebruik en onderhoud programmatuur

1. Grip op IT stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking in het kader van de SaaS-dienst. Het recht tot gebruik van de Programmatuur is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
2. Indien overgekomen, zal Grip op IT onderhoud verrichten aan de Programmatuur. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Grip op IT onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Programmatuur schriftelijk te melden aan Grip op IT, waarna Grip op IT Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Grip op IT gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Grip op IT.
5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Grip op IT, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Programmatuur.
6. Ten behoeve van het onderhoud is Grip op IT bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Programmatuur door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Grip op IT gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Grip op IT zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
8. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht Grip op IT steeds onverwijld te informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
9. Grip op IT is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Grip op IT aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Grip op IT niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 17 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Grip op IT of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Grip op IT gerechtigd om dat deel van SaaS-dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Grip op IT zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de SaaS-dienst van Grip op IT. In geen geval is Grip op IT aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de SaaS-dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 18 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Grip op IT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Grip op IT de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 19 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
2. Grip op IT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten kunnen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
4. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar kan deze vergoeding zowel in een keer vooraf per jaar betaald worden als per maand betaald worden.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Grip op IT haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Grip op IT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Grip op IT.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20 – Incassobeleid

1. Alle door Grip op IT gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
2. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door Grip op IT gestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.
3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Grip op IT zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien Grip op IT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Grip op IT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Grip op IT de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Grip op IT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Grip op IT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Grip op IT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Grip op IT is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Grip op IT zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 22 – Opschorting

1. Grip op IT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
2. Grip op IT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Grip op IT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 23 – Overmacht

1. Grip op IT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Grip op IT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Grip op IT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Grip op IT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Grip op IT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
4. Indien Grip op IT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Grip op IT, is Grip op IT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Grip op IT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Grip op IT deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Grip op IT in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van Diensten door Grip op IT leidt tot aansprakelijkheid van Grip op IT, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
3. Grip op IT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Grip op IT geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
4. De aansprakelijkheid van Grip op IT is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
5. Grip op IT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
6. Grip op IT is niet verantwoordelijk voor fouten en/ of onregelmatigheden in de functionaliteit van haar geleverde Diensten en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de geleverde Diensten tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
7. Aansprakelijkheid van Grip op IT voor fouten en/of onregelmatigheden in besturingssystemen en applicaties van derden is uitgesloten Grip op IT is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met het niet beschikbaar zijn van de diensten, besturingssystemen en applicaties van derden.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Grip op IT aansprakelijk.
9. Grip op IT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Grip op IT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de SaaS-dienst.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Grip op IT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Grip op IT. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Grip op IT dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Grip op IT eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 25 – Geheimhouding

1. Grip op IT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door Grip op IT worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Grip op IT daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
3. Indien Grip op IT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Grip op IT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Grip op IT niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Grip op IT en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
5. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Grip op IT een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Grip op IT onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Grip op IT, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Grip op IT, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Grip op IT.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Grip op IT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grip op IT en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Grip op IT opgeleverde zaken, dient Grip op IT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Grip op IT of derden rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grip op IT of derden.
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
5. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Grip op IT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Programmatuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Grip op IT.
7. Opdrachtgever vrijwaart Grip op IT voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Grip op IT onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Grip op IT, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Grip op IT onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Grip op IT verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Grip op IT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Grip op IT voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Grip op IT opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Programmatuur of informatiedragers aan Grip op IT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 28- Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Grip op IT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klacht@gripopit.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Grip op IT de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Grip op IT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 29 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Grip op IT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Grip op IT kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Grip op IT en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Gorinchem, 1 januari 2022