Duurzame infrastructuurWereldwijde connectiviteitISO gecertificeerdDatacenter van enterprise niveau

Algemene Voorwaarden - Grip op IT

Algemene Voorwaarden – Grip op IT

Besloten vennootschap Grip op IT (hierna: Grip op IT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85428965 en is gevestigd aan Huzaar 18 (4208AR) te Gorinchem.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Grip op IT waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Applicatie: de Applicatie die door Grip op IT wordt geïnstalleerd voor het gebruik van de geleverde software.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Diensten: de Diensten die Grip op IT aanbiedt zijn het verkopen en leveren van Producten, het ter beschikking stellen van software door middel van een licentie, alsmede het installeren van de hardware en van de software, onder andere door het installeren van een Applicatie 7. Grip op IT: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten en diensten levert aan de Klant.
8. Klant/Koper: de Consument of het Bedrijf die van Grip op IT een Product heeft gekocht, dieGrip op IT heeft aangesteld, projecten aan Grip op IT heeft verleend voor Diensten die door Grip op IT worden uitgevoerd, of waaraan Grip op IT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Grip op IT, alsmede voorstellen van Grip op IT voor Diensten die door Grip op IT aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Grip op IT waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.Klant
10. Producten: de Producten die door Grip op IT aangeboden worden zijn software (waaronder (Microsoft) licenties) en hardware alsmede de installatie hiervan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Grip op IT, elke Overeenkomst tussen Grip op IT en een Klant en op elk Product en/of Dienst dat door Grip op IT wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Grip op IT aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Grip op IT is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Klant.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
9. In het geval Grip op IT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Grip op IT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Grip op IT is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij Grip op IT een ander termijn aangeeft op de offerte. Niettemin heeft Grip op IT het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Grip op IT gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Grip op IT niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. (Op)levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Grip op IT zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Grip op IT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1.De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Grip op IT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Grip op IT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Een Aanbod kan door Grip op IT gedaan worden via de webshop.
3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Grip op IT, zal Grip op IT de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Grip op IT daaraan niet gebonden.
5. Grip op IT is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
6. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant. Het herroepingsrecht voor Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Grip op IT zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Diensten. Grip op IT is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Diensten het gebruik van de Diensten op te schorten. Grip op IT is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Diensten te kunnen waarborgen.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Grip op IT de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Grip op IT aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Grip op IT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Grip op IT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Grip op IT, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Grip op IT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Grip op IT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Grip op IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Grip op IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 6 – Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht alle door Grip op IT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Grip op IT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
2. Grip op IT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Grip op IT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Grip op IT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Grip op IT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Grip op IT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Grip op IT.
4. Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de geleverde software en hardware en overige voorzieningen hiervan te beschermen, en de op de software rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
5. Grip op IT is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Grip op IT ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie en/of de software. Klant staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
6. Klant draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving, indien de hardware niet door Grip op IT wordt geleverd.
7. Klant vrijwaart Grip op IT vanaf het moment dat Klant zich eerst bedient van de Applicatie en/of software voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Applicatie en/of software.
8. Klant dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van Grip op IT) schade wordt toegebracht.
9. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie en/of software gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 7 – Levering Producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Grip op IT of er door andere omstandigheden buiten de macht van Grip op IT enige vertraging ontstaat, heeft Grip op IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Grip op IT schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Grip op IT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
3. Indien het Product wordt bezorgd door Grip op IT of een externe vervoerder is Grip op IT gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
4. Indien Grip op IT gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Grip op IT ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Grip op IT een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
6. Grip op IT is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Grip op IT is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Grip op IT behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 – (Op)Levering en installatie software

1. Grip op IT zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Klant verstrekt.
2. Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
3. Klant dient zich te registreren en zijn/haar account te activeren voor het gebruik van de software.
4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Grip op IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Grip op IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan BanGrip op ITaan aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
5. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Grip op IT bij Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Verpakking en transport

1. Grip op IT verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 – Onderzoek, reclamaties

1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Grip op IT erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Grip op IT te worden gemeld op klacht@gripopit.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 5 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Grip op IT op de wijze zoals door Grip op IT aangegeven.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Grip op IT, conform de retourinstructies van Grip op IT. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Tevens dient Koper de Producten die retour gezonden worden te verzekeren voor tenminste de hoogte van de waarde van de Producten.
6. Grip op IT is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Grip op IT te wijten is, zal Grip op IT na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Grip op IT.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Grip op IT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
3. Reistijd ten behoeve van Klant, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Klant doorberekend tenzij anders overeengekomen.
4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Grip op IT ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Grip op IT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Grip op IT.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Grip op IT zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Grip op IT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Grip op IT geleverde zaken, blijven eigendom van Grip op IT totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Grip op IT gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Grip op IT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Grip op ITaan haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Grip op IT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Grip op IT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Grip op IT heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Grip op IT. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Grip op IT zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Grip op IT worden vergoed door Klant.

Artikel 14 – Garantie

1. Grip op IT staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten gedurende de looptijd van het abonnement voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Grip op IT.
2. Klant kan slechts een beroep doen op de door Grip op IT gegeven garantie indien Klant volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
3. Indien Klant zich terecht beroept op de garantie, is Grip op IT gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.
4. Grip op IT staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Grip op IT spant zich in om fouten (in de programmatuur) binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 15 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

1. Grip op IT stelt de overeengekomen software en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Klant. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de software aan te merken als een koopovereenkomst.
2. Het gebruik van de software door Klant kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Grip op IT aangepast worden.
3. Grip op IT is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie door Klant. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
5. Het is Klant nimmer toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Klant toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Applicatie en/of de software.
6. Klant is nimmer gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Grip op IT. Grip op IT is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
7. Desgevraagd verleent Klant op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Grip op IT uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
8. Indien en voor zover Grip op IT Applicatie en/of software van derden ten behoeve van Klant ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Applicatie en/of software tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
9. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
10. Grip op IT is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Applicatie en/of Applicatie benodigde hulp Applicatie en programma- of databibliotheken. Grip op IT kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulp Applicatie en/of programma- of databibliotheken.
11. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Klant zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 16 – Nieuwe versies van de software

1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Grip op IT nieuwe versies van de software ter beschikking aan Klant indien dit naar het uitsluitende oordeel van Grip op IT noodzakelijk is.
2. Grip op IT is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe software niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Klant te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de software.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

1. Grip op IT is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
2. Grip op IT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, software en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
3. Grip op IT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Grip op IT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Grip op IT alleen geacht te bestaan indien Grip op IT dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2.Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Grip op IT, is Grip op IT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Grip op IT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Grip op IT deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Grip op IT in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Grip op IT leidt tot aansprakelijkheid van Grip op IT jegens Klant, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Grip op IT in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak wordt uitgekeerd.
4. Grip op IT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
5. Grip op IT is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Grip op IT levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
6. Grip op IT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website.
7. Grip op IT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de software en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de software.
8. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen (e)-apparaat, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Grip op IT aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Klant.
9. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Producten.
10. Grip op IT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Grip op IT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Grip op IT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Grip op IT binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Overmacht

1. Grip op IT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Grip op IT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Grip op IT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Grip op IT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Grip op IT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 20 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het (digitale) afleveradres van Klant.

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Grip op IT, waaronder verstaan aan Klant ter beschikking gestelde software, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Grip op IT, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Grip op IT.
2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Grip op IT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grip op IT en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Grip op IT opgeleverde zaken, dient Grip op IT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Grip op IT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Grip op IT.
5. Klant vrijwaart Grip op IT voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking is gesteld. Klant zal Grip op IT onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
6. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Grip op IT, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Grip op IT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant. Indien daarom gevraagd zal Grip op IT de betrokkene hierover informeren.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Grip op IT verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Grip op IT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Grip op IT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 23 – Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Grip op IT en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via klacht@gripopit.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Grip op IT de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Grip op IT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 24 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Grip op IT en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Grip op IT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Grip op IT en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam), tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Gorinchem, 1 januari 2022